Numer 1 w Europie

face-vision (176 kB)

Joomla!

Aktualności

Nowości wprowadzone w gamie VISION

30/09/2013
Dowiedź się więcej

LEGISLACJA

USTAWA:

Od dnia 19 stycznia 2013 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami wniesione zostały zmiany które wprowadzają m.in.:

Roz. 1. Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:
     a) motorowerem,
     b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii B1:
     a) czterokołowcem,
     b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Roz. 1. Art. 11
2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

KARTA MOTOROWEROWA:

Dz. U. 2011 Nr. 30 poz. 151. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.
Art. 133.2.
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

HOMOLOGACJA:

Pojazdy Aixam posiadają europejską i polską homologację w kategorii L6e lub L7e. Zgodnie z posiadaną homologacją pojazdy te rejestrowane są w Polsce w klasie pojazdów:

- L6e (pojazd samochodowy inny, czterokołowiec lekki)
- L7e (pojazd samochodowy inny, czterokołowiec inny niż lekki).

Dziennik Ustaw Nr 162 definiuje powyższe kategorie w następujący sposób:

L6e:
Lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg, nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz których: a) pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub b) maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub c) maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motoro-werów trójkołowych kategorii L2e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej.

L7e:
Pojazdy czterokołowe, inne niż lekkie, o których mowa w ptk. 1 lit. a, których masa bez obciążania nie przekracza 400 kg (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów) nie wliczajac w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna moc użyteczna silnika nie przekracza 15 kW. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba ze przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej.

PRZY ZAKUPIE POJAZDU AIXAM WYDAJEMY PEŁEN PAKIET DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO REJESTRACJI POJAZDU W KLASIE L6e LUB L7e.